شرکت کشاورزی کشتزار صنعت
ادوات کشاورزی، بستر کشت، گل و گیاه، بذر، سموم
پنج شنبه 8 مرداد 1400
نمایش بر اساس گروه:
همه
ادوات کشاورزی
گل و گیاه
بذر
بستر و ظروف کشت
کود و سموم بهداشتی
موضوع:
کپک خاکستری یا بوترتیس
گروه:
بستر و ظروف کشت
حجم فایل:
31.68 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
کپک خاکستری یا بوترتیسBotrytis cinerea
دانلود: 739 مرتبه
2.4/5 (121 votes)
موضوع:
ضدعفونی خاک توسط بخار آب
گروه:
بستر و ظروف کشت
حجم فایل:
121.87 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
دانلود: 554 مرتبه
2.2/5 (122 votes)
موضوع:
روش صحیح چالکود
گروه:
بستر و ظروف کشت
حجم فایل:
202.14 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
دانلود: 661 مرتبه
2.3/5 (121 votes)
موضوع:
پرلیت، پیت ماس، کوکوپیت، و...
گروه:
بستر و ظروف کشت
حجم فایل:
190.33 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
پرلیت، پیت ماس، هوموس، ورمی کمپوست، کوکوپیت، ورمیکولیت، کمپوست
دانلود: 652 مرتبه
2.2/5 (111 votes)
موضوع:
تمامی فنون کشت گل در خانه و گلخانه
گروه:
بستر و ظروف کشت
حجم فایل:
158.09 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
دانلود: 544 مرتبه
2.3/5 (105 votes)
موضوع:
توصیه های فنی مراحل احداث گلخانه
گروه:
بستر و ظروف کشت
حجم فایل:
385.17 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
دانلود: 515 مرتبه
2.4/5 (113 votes)
موضوع:
كود دهی گیاهان گلخانه ای
گروه:
بستر و ظروف کشت
حجم فایل:
128.28 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
دانلود: 539 مرتبه
2.3/5 (112 votes)