شرکت کشاورزی کشتزار صنعت
ادوات کشاورزی، بستر کشت، گل و گیاه، بذر، سموم
سه شنبه 28 مهر 1400
پیت ماس استندر 250لیتری

سمپاش ها : 

یکی از روش های مبارزه با علف های هرز،حشرات،آفات وبیماری ها

درباغ های میوه وفضاهای سبزاستفاده ازسموم شیمیایی است.

این مواد باید به صورت یکنواخت با مقدار تعیین شده ای پاشیده شوند ،

 به همین دلیل برای این کار ازسمپاش ها استفاده می گردد.

سمپاش ها درانواع ، اندازه ها وظرفیت های مختلف موجود می باشند

که متناسب با نوع سم و وسعت محل مورد نظر انتخاب می شوند.

به همان اندازه که آفت کش ها درحفاظت ، نگهداری و تولید محصولات کشاورزی

 نقش دارند ، تجهیزات کاربد آفت کش ها یا همان سمپاش ها نیز نقش ایفاء می کنند

 و از طرفی همراه و همگام با تحول و پیشرفت در شناسایی و تولید آفت کش ها 

تحول وپیشرفت شگرفی درساخت ، طراحی وکاربرد سمپاش ها صورت گرفته است 

و انواع مختلفی از سمپاش ها از ساده تا پیچیده و پیشرفته ساخته شده است که البته هرکدام 

متناسب با هدف خاصی ساخته شده و یا تغییر یافته است.

لذا در هنگام خرید و یا انتخاب سمپاش،لازم است اهداف، انتظارات و

 نیازهای کشاورز (درکوتاه مدت تادرازمدت) در نظرگرفته شود.

یکی از انواع سمپاش ها ،سمپاش پشتی تلمبه ای هستند.

این سمپاش ها برای محلول پاشی درباغ های میوه وفضاهای سبز کوچک

(کمتراز1هکتار)کاربرد دارند.

اجزاء اصلی تشکیل دهنده این سمپاش ها شامل مخزن ، صافی ، تلمبه دستی ، شلنگ ، 

میل افشانک (لانس) افشانک وبند است.

سمپاش های پشتی تلمبه ای ازنظرنوع فشارکه برمایع سمپاشی واردمی شود

به دونوع فشاردائم وفشارمتناوب تقسیم می شود.

سمپاش های دستی در منازل برای مبارزه باحشرات خانگی و درگلخانه ها و باغچه های کوچک به کار می روند.

این سمپاش ها ازیک مخزن ویک پمپ تشکیل شده وپیستون پمپ به وسیله دست درداخل سیلندربه حرکت درآمده 

وهوا را ضمن حرکت به جلو وبه دو قسمت نامساوی تقسیم می کند.

پیستون،یک قسمت ازهواراواردمخزن کرده وقسمت دیگررا مستقیما دراسوانه از روزنه کوچکی به خارج می فرستد.

لوله باریکی درداخل مخزن تعبیه شده ومایع به وسیله فشاری که از هوای بالا دراثرحرکت پیستون حاصل می شود،

وارد لوله باریک شده ودرانتهای لوله دراثربرخورد باقسمت دوم هوا، به صورت ذرات بسیارریزی درمی آید 

که هوای درون مخزن،مایع رابه صورت قطرات درشت درآورده وپشت سرهم به خارج پرتاب می کند

وهوای قسمت دوم این قطرات رابه صورت ذرات ریز در می آورد.


سمپاش موتوری: 

سمپاش هایی که مایع سم در آنها تحت فشارباشندوقطرات مایع دراثر

برخوردباجریان شدید هوا تبدیل به ذرات بسیار ریز شوند،

اتومایزرنامیده می شود.قطرذرات سم دراین نوع سمپاش ها درحدود100میکرون است.

بنابراین می توان باحجم معینی ازمایع سم، سطح بیشتری راسمپاشی نموده،

 مشروط به اینکه غلظت محلول سم نیززیادباشد.

مخزن سمپاش های پشتی موتوری معمولاپلاستیکی وبه ظرفیت12تا23لیتر می باشد.

بااین نوع سمپاش هادرشرایط مساعد،

روزانه در حدود2تا3هکتاررا می توان سمپاشی کرد.

کیفیت سمپاشی نیزبه خاطروجودقطرات بسیارریزدرحد         

مطلوب واستانداردمی باشد وازچکیدن مایع سم روی برروی برگ ها

 جلوگیری می گردد.

ازاین سمپاش هابا تغیرات مختصری به عنوان گرد پاش نیز می توان استفاده کرد.

علف زن موتوری :

علفزن هایAOSHENG  وAS و CASTELLO 

برای استفاده در شرایط مختلف طراحی وتولید شده اند.

بسیارخوش دست هستندوعملکردقوی آنهارضایت مصرف کننده را جلب می کند.

ازاین علفزن ها(بسته به نوع موتور وتیغه)می توان درشرایط مختاف استفاده نمود.

ازمرتب کردن چمن کوتاه تا کوتاه کردن شمشادهای بالغ وضخیم وکوتاه کردن نیزارها.

 تنوع علفزن های AOSHENGوASوCASTELLOانتخاب ابزارمناسب برای انواع نیازها را

ممکن ساخته است.